European Lift Frame with 8" Superior Futon

Daniel Hardwood Frame with 8" Basic Futon