C-Futon Bunk Bed (Black or White)

White or Black C-Futon Bunk